English

Generelle lejebetingelser

Betaling og depositum
Lejen betales kvartalsvis forud hver den 1. januar, 1. april, 1. juli, og 1. oktober.
Der betales et depositum på seks måneders leje kontant.

Lejeregulering
Ifølge nettopristallet – dog min. 1% p.a.

Ejendomsskatter og dækningsafgift
I lejen er indeholdt lejemålets andel af ejendomsskatter, herunder dækningsafgift
og samtlige afgifter. Fremtidige stigninger pålignes lejer.

Varmeudgifter
Udlejer leverer varme fra halmvarmeværk samt fjernvarme. Forbrug afregnes
efter måler.

Forbrugsafgifter
Lejer betaler udgifter til forbrug af vand, forbrugsrelaterede afgifter, el og lign.
samt udgifter til bortskaffelse af affald.

Vedligeholdelse
Indvendig vedligeholdelse påhviler lejer.
Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejer.

Momsregistrering
Lejemålene er momsregistrerede.

Fremlejeret
Lejer har ikke retten til fremleje.

Afståelsesret
Nej.

Uopsigelighed og opsigelsesvarsel
Som udgangspunkt er der fra lejers side en uopsigelighed på et år.
Ved særindretninger aftales der nærmere.
Lejer kan opsige lejemålet med seks måneders varsel til fraflytning ved udgangen
af en måned.

Parkering
Fri parkering på fællesparkeringspladser. Der er mulighed for leje af egen p-plads med skilt ved lejemålet.

Skiltning
Udlejer skal godkende opsætning af skilte.